Årsmötet 2017

Årsmöte Rörbäcksnäs Byalag                Protokoll 2017-05-04

Martin Skogstad hälsade välkommen och öppnade mötet.

Varpå dagordningen lästes och godkändes.

Till mötesordförande valdes Martin Skogstad.

Till mötessekreterare valdes Bill Skogstad.

Två justeringsmän för mötesprotokollet Bernt Lisspers. Aron Hansson.

Var mötet korrekt utlyst? Ja.

Årsberättelsen lästes upp av Martin

(Rörbäcksnäs dagen 2016 samt Projekt Lokalekonomiskanalys på Rörbäcksnäs)

Revisionsberättelsen föredrogs av Rene Persson

(Kassabehållning ca 17000,00kr minskning med 2000,00kr)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året 2016.

Det var inga inkomna motioner.

Val av Styrelse

2 År Ordförande Martin Skogstad

1 År Sekreterare Åsa Pettersson

1 År Kassör Rene Persson

2 År 2 Ledamöter Bill Skogstad Torsten Skogmo.

Val av 2 Revisorer Bernt Hellberg Else Stöa.

Revisorssuppleanter Aron Hansson Per Lindroos.

Valberedning Christina Lisspers.  Anna Britta Karlsson.

Medlems avgiften ligger kvar på 50,00 kr

Mötet avslutades.

 

Sekreterare                                    Justeringsmän

 

Bill Skogstad                                   Bernt Lisspers                                 Aron Hansson

 

 

 

 

 

 

byasolnedmeny2