Årsmötet 2013

Årsmötesprotokoll  verksamhetsåret 2012

1        Årsmötet öppnades.

2        Dagordningen godkändes.

3        Till mötets ordförande valdes Martin Skogstad.

4        Till mötets sekreterare valdes René Persson.

5        Till justeringsmän valdes Eilert Edman och Bill Skogstad.

6        Mötets utlysning godkändes.

7         Årsberättelsen bifogas.

8        Genomgång av förra årsmötesprotokollet.

9        Revisions berättelsen och kassaboken gicks igenom.

10      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11       Val av styrelse:
Ordföranden Martin Skogstad 1år
Sekreterare Sara A Moberg 1år kvar
Kassör René Persson 2år
Ledamot Dorte G Petersen 1år kvar
Ledamot Torsten Skogmo 1år kvar

12     Val av suppleanter:   Per Lindros 2år, Bill Skogstad 2år.

13     Val av revisor:   Bernt Hellberg

14     Val av revisorsuppleant:   Gert Kasch

15     Val av valberedning:   Anna-Britta Karlsson och Kristina Lisspers.

16     Medlemsavgiften fortsätter att vara 50kr. Beslöt att vi skulle annonsera i Näsingen.

17     Hemsidan: Roland Skogmo jobbar på för fullt och den beräknas vara uppe i månadsskiftet apr/maj. René säger upp gammalt Binero avtal.

18      Näsdagen:  tas upp på nästa möte.

19      Bernt Lisspers informerade om Gränssjukvårdsförordningen.

20     Domstolsbeslutet  gällande flygplatsen förevisades och Martin informerade.

21      René tar tag i visande av uppskattning……

22      Nästa möte blir tors 2/5 kl 19.00 i skolan.