Årsmötet 2012

Årsmöte Rörbäcksnäs Byalag 2012-04-23

 

Närvarande: Eilert Edman, Bernt Hellberg, Gert Kasch, Anna-Britta Karlsson, Per Lindros, Bernt Lisspers, Åsa Olsson, René Persson, Dorthe G. Petersen, Martin Pettersson, Mikael Pettersson, Torsten Skogmo, Ulrika Wallberg, och Sara Abrahamsen Moberg.

 

§1                  Åsa hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat

§2                  Till mötesordförande valdes Åsa.

§3                  Till mötessekreterare valdes Sara

§4                  Till justerare och rösträknare valdes Gert och Eilert.

§5                  Mötet ansågs ha varit behörigt utlyst

§6                  Dagordningen godkändes

§7                  Verksamhetsberättelsen för 2011, se bifogad fil-

 

§8                  Ekonomisk redogörelse, föreningen hade ca 6840 kr på kontot och 490 kr i kassan vid årets slut. Intäkter under året har bestått av försäljning av märken. Föreningen har fått bidrag till utförda projekt.

§9                  Revisorberättelsen godkändes.

§10                Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11                Mötet fastställde medlemsavgiften till 50 kr/ år. Vi ska sätta ut annons i Näsingen och informera om Byalagets verksamhet samt hur man kan betala sin medlemsavgift.

 

§12                Inga motioner har inkommit.

§13                Dorthe G. Petersen valdes till ordförande i Byalaget på 1 år.

§14                Val av styrelse:

Vice ordförande Martin Pettersson, 2 år

Ledamot; Torsten Skogmo, 2 år

René Persson kvarstår som kassör, 1 år.

Sara Abrahamsen Moberg kvarstår som sekreterare, 1 år.

§15                Per Lindros och Eilert Edman valdes till suppleanter på 1 år.

§16                Bernt Hellberg valdes till revisor och Gert Kasch till revisorsuppleant, 1 år.

§17                Till valberedningen valdes Anna-Britta Karlsson (sammankallande), Gert Kasch och Kristina Qvicker, 1 år.

 

 

§18                Övriga frågor;

  • Önskemål om att jobba på för att Rörbäcksnäs ska få tillbaka sitt gamla, egna postnummer 78066. Det skulle kunna underlätta för transporter till byn och så att t.ex. ambulansen hittar fram.
  • Eilert som idag sköter om Rörbäcksnäs hemsida och har gjort de senaste 6 åren tycker att det är dags för någon annan att ta över, något som styrelsen får ta tag i under året som kommer.
  • I början av maj ska föreningen ha möte om sommarens aktiviteter tillsammans med övriga föreningar. Turistbyrån vill ha information om vad som händer. Vid mötet med Turistbyrån så kan vi påminna om den fina badplats som finns i byn (vilken inte var utmärkt tidigare).
  • Bussen som gått 3 dagar i veckan till Rörbäcksnäs kommer att ställas in pga för få resande.

 

 

§19                Eftersom föreningen har ny ordförande och kassör så måste vi besluta om nya firmatecknare. Mötet beslutar att Dorthe G. Petersen och René Persson ska vara firmatecknare för föreningen var för sig.

 

§20                Åsa förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

____________________

 

Sara Abrahamsen Moberg, sekreterare

 

 

 

_______________________                                         _______________________

Gert Kasch, justerare                                                     Eilert Edman, justerare