Årsmötet 2011

Årsmöte Rörbäcksnäs Byalag 2011-03-29

 

Närvarande: Bernt Lisspers, Bernt Hellberg, Eilert Edman, René Persson, Åsa Olsson, Morgan Olsson, Gert Kasch, Bill Skogstad, Per Lindros och Sara Moberg.

 

§1                  Bill förklarar mötet öppnat

§2                  Till mötesordförande valdes Bill.

§3                  Till sekreterare valdes Sara

§4                  Till justerare och rösträknare valdes Gert och Eilert.

§5                  Mötet ansågs ha varit behörigt utlyst

§6                  Dagordningen godkändes

§7                  Verksamhetsberättelsen för 2010

  • Föreningen har sökt bidrag från Bygdelaget och blivit beviljade 100.000 kr, samt 40.000 kr från Södra Fjällidet till Natur och Fiskeleden i Rörbäcksnäs.
  • Rörbäcksnäsdagen har genomförts, med bla. aktiviteter kring Hembygdsgården, godisregn, matservering på Folkets Hus och stomp-bak på Magasinet.
  • Till Årets Näsing 2010 utsågs Bernt Lisspers.
  • Rörbäcksnäs hemsida har uppdaterats och har många läsare.

 

§8                  Ekonomisk redogörelse, föreningen hade ca 7.000 kr på kontot och 2.800 kr i kassan vid årets slut.

§9                  Revisorberättelsen godkändes.

§10                Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11                Mötet fastställde medlemsavgiften till 50 kr/ år. Vi ska sätta ut annons i Näsingen och informera om Byalagets verksamhet samt hur man kan betala sin medlemsavgift.

 

§12                Inga motioner har inkommit.

§13                Åsa Holgersson Olsson valdes till ordförande i Byalaget på 1 år.

§14                Val av styrelse:

Sittande ledamot; Torsten Skogmo och Martin Pettersson, kvar 1 år.

Till kassör valdes René Persson, 2 år.

Till sekreterare valdes Sara Abrahamsen Moberg, 2 år.

§15                Per Lindros och Eilert Edman valdes till suppleanter på 1 år.

§16                Bernt Hellberg valdes till revisor och Gert Kasch till revisorsuppleant, 1 år.

§17                Till valberedningen valdes Anna-Britta Karlsson (sammankallande), Gert Kasch och Kristina Qvicker.

 

§18                Övriga frågor;

  • Hembygdsföreningen har plats i sitt arkiv i skolan för de föreningar som har handlingar som behöver arkiveras. Ta kontakt med Bernt Hellberg så hjälper han till.
  • Bernt informerade kring de bidragspengar som sökts och arbetet med Natur & Fiskeleden.
  • En ny slogbod är inköpt och ska sättas upp vid skjutstationen på elljusspåret.
  • Eliert berättade om kartprojeket kring lederna. Det kommer att bli en ny 2-sidig karta som ska tryckas i ca 3000 ex. I samband med kartprojektet har vi blivit avtalskund hos Metro under ett år, vilket gör att det finns möjlighet att köpa billiga kartor för tex. jaktlag i år genom Byalaget. Kontakta Eilert Edman för mer information!
  • Bernt & Bernt ska skriva en artikel om Byalagets verksamhet till Näsingen, med några rader om vår nya ordförande
  • Eilert berättade att hemsidan under årets 3 första månader har haft ca 4400 besök/ månad vilket är en ökning med 8% mot föregående år

 

§19                Eftersom föreningen har ny ordförande och kassör så måste vi besluta om nya firmatecknare. Mötet beslutar att Åsa Holgersson Olsson och René Persson ska vara firmatecknare för föreningen var för sig.

 

§20                Bill förklarade mötet avslutat

 

Nästa möte, med information om flygfältet och program för Rörbäcksnäsdagen, blir i april!

 

 

 

____________________

 

Sara Abrahamsen Moberg, sekreterare

 

 

 

_______________________                                         _______________________

Gert Kasch, justerare                                                     Eilert Edman, justerare

byasolnedmeny2