Årsmötet 2010

Årsmöte Rörbäcksnäs Byalag 2010-04-12

 

Närvarande: Bernt Lisspers, Bernt Hellberg, Torsten Skogmo, Eilert Edman, Renée Persson, Åsa Olsson, Morgan Olsson, Anna-Britta Karlsson, Bill Skogstad, Per Lindros och Sara Moberg.

 

§1                        Bernt förklarar mötet öppnat

§2                        Till mötesordförande valdes Bernt.

§3                        Till sekreterare valdes Sara

§4                        Till justerare och rösträknare valdes Morgan och Eilert.

§5                        Mötet ansågs ha varit behörigt utlyst

§6                        Dagordningen godkändes

§7                        Verksamhetsberättelsen för 2010 godkändes

§8                        Ekonomiska redogörelsen godkändes. Föreningen har ca 15000 kr på kontot.

§9                        Revisorberättelsen godkändes

§10                      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§11                      Mötet fastställde medlemsavgiften till 40 kr, oförändrat mot tidigare år.

§12                      Inga motioner har inkommit.

§13                      Bill Skogstad valdes till ordförande i Byalaget på 1 år.

§14                      Val av styrelse:

Sittande; Sara Moberg (sekreterare) och Renée Persson, kvar 1 år.

Till kassör valdes Åsa Olsson, 2 år.

Nyval på Torsten Skogmo och Martin Petterson, 2 år.

§15                      Per Lindros och Eilert Edman valdes till suppleanter på 1 år.

§16                      Bernt Hellberg valdes till revisor och Tage Landmark till revisorsuppleant, 1 år

§17                      Till valberedningen valdes Anna-Britta Karlsson (sammankallande), Gert Kasch och Kristina Qvicker.

 

§18                      Övriga frågor

Det kommer att arrangeras en styrelsefunktionärskurs via Inter-reg projektet där varje förening får möjlighet att delta med 2 representanter. Kursen är kostnadsfri och man kommer bland annat att få lära sig mer om hur man söker bidrag till föreningarna.

 

Eftersom föreningen har ny ordförande och kassör så måste vi besluta om nya firmatecknare. Mötet beslutar att Åsa Olsson och Bill Skogstad ska vara firmatecknare för föreningen var för sig.

 

Eilert berättade att hemsidan under årets 3 första månader har haft ca 4000 besök/ månad vilket är en ökning mot föregående år.

 

Bernt Hellberg berättade om att han 1975 tog flygfoto av alla hus i byn och även fotograferade de personer som bodde i husen. De här fotografierna finns i arkivet och nu vill Bernt försöka ta nya fotografier för att dokumentera vilka som bor i husen idag. Bill kollar upp med fotograf, information kommer i Näsingen.

 

Inför Rörbäcksnäsdagen 2010-07-31 finns följande planer;

  • Aktiviteter vid Hembygdsgården
  • Springskytte?
  • Skyttetävling med olika jaktlag
  • Marit Bratt kollar upp angående hunduppvisning
  • Godisregn vid affären
  • Konsert med The Wild Eyed Boys i gropen vid kyrkan

Bernt kollar upp mer vad som gäller angående hur sent man får spela, tillstånd med mera.

 

Nästa möte (då program för Rörbäcksnäsdagen ska spikas) blir tisdag 2010-04-20 klockan 19 i skolan

§19                Bernt förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

____________________

 

Sara Moberg, sekreterare

 

 

 

_______________________                                                       _______________________

Morgan Olsson, justerare                                                                Eilert Edman, justerare

 

 

 

byasolnedmeny2